เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1181258439
2มัธยมศึกษาปีที่ 2196260456
3มัธยมศึกษาปีที่ 3201261462
4มัธยมศึกษาปีที่ 4216335551
5มัธยมศึกษาปีที่ 5238327565
6มัธยมศึกษาปีที่ 6254322576
รวม:1,2861,7633,049

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น