เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1213255468
2มัธยมศึกษาปีที่ 2229238467
3มัธยมศึกษาปีที่ 3189277466
4มัธยมศึกษาปีที่ 4243357600
5มัธยมศึกษาปีที่ 5245365610
6มัธยมศึกษาปีที่ 6395595990
รวม:1,5142,0873,601

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น