เสียงตามสาย

สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***904
2จีน1
3พม่า1
4อื่น ๆ9
5ไทย2,125
6ไม่ได้ระบุ3
รวม3,043

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น