เสียงตามสาย

สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***429
2Thai437
3กัมพูชา3
4จีน5
5บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน2
6พม่า1
7พุทธ4
8มาเลเซีย1
9สัญชาติไทย44
10สิงคโปร์1
11อาข่า2
12อื่นๆ1
13เกาหลีใต้5
14ไทข6
15ไทน1
16ไทย2,656
17ไทย - ญี่ป1
18ไทย-ญี่ปุ่1
19ไทยลื้อ2
20ไทยใหญ่1
21ไืทย2
รวม3,605

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น