เสียงตามสาย

สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***15
2Thai1
3กัมพูชา3
4จีน4
5บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน1
6สัญชาติไทย1
7สิงคโปร์1
8เกาหลีใต้5
9ไทข1
10ไทย3,062
11ไทย - ญี่ป1
12ไทย-ญี่ปุ่1
13ไทยลื้อ2
14ไทยใหญ่1
15ไนจีเรีย1
รวม3,100

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น