เสียงตามสาย

สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***934
2Thai119
3กัมพูชา3
4จีน3
5บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน1
6พุทธ1
7สัญชาติไทย10
8สิงคโปร์1
9เกาหลีใต้4
10ไทข1
11ไทย2,524
12ไทย - ญี่ป1
13ไทย-ญี่ปุ่1
14ไทยลื้อ2
15ไทยใหญ่1
16ไนจีเรีย1
17ไืทย1
รวม3,608

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น